Hart voor Perspectief, Vrijplaats voor Identiteitsontwikkeling en Autonomie
gallery/iconmonstr-facebook-icon-256
gallery/1462397827_11-linkedin
gallery/harder & verder tekst volledig

 

Begeleiding & Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele begeleiding

 

Meestal zijn we in staat onze eigen beslissingen te nemen en onze problemen zelfstandig op te lossen. Maar soms lijk je vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Dat kan op je werk gebeuren, in je loopbaanplanning of in je persoonlijk leven.
We ervaren bepaalde blokkades die het nemen van beslissingen in de weg staan of doen dingen op een manier, die alsmaar een teleurstellend resultaat opleveren en het is vaak lastig daar zelf inzicht in te krijgen.
Je bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. Onderliggende overtuigingen, emoties en manieren om met pijn om te gaan, leiden vaak tot een zichzelf herhalend gedragspatroon, wat moeilijk is te doorbreken.
Op zulke momenten helpt een klankbord om je patronen te leren doorzien en nieuwe alternatieven voor je gedrag te creëren en zicht te krijgen op wat je nu eigenlijk wil bereiken.

Persoonlijke coaching is een middel om je onbewuste en automatische reacties te ontdekken en oude besluiten te heroverwegen. We onderzoeken naar wat de belemmerende factoren zijn, die het gedrag op bewust en onbewust niveau aansturen.


Coaching vergroot het inzicht in eigen doen en laten en draagt bij aan probleemoplossende vaardigheden en je persoonlijke effectiviteit. Het helpt om je eigen doelen helder te krijgen en naar oplossingen te zoeken, die beter aansluiten op wie je bent, wat je wilt uitdragen en wat je bereiken in het leven, in je relaties en in je werk.

Voorbeelden van vragen
Werk-gerelateerde vragen, blokkades, stagnaties of conflicten in studie, bedrijf of loopbaan, vragen over zingeving, beroepskeuze, wisseling van baan, persoonlijke drijfveren onderzoeken, burn-out en re-integratie.

Werkwijze

In het intakegesprek onderzoeken we samen wat er eigenlijk speelt onder de ervaren problemen. Vaak kijken we daarin naar je geschiedenis. Samen stellen we vast waarover het traject moet gaan, wat hetgeen is, waarin je stappen wilt zetten. Soms is een therapeutisch traject een betere optie, waarin we dieper op je persoonlijke problematiek ingaan.

De bijeenkomsten duren in principe anderhalf uur. In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt. Vaak zijn 5 tot 10 bijeenkomsten genoeg.

 

Relatietherapie

 

Het begint met een vraag

Een coachingsproces begint met bereidheid en verlangen naar verandering.
Soms heb je ervaringen in het leven meegemaakt, die te groot zijn om er alleen uit te komen. Je kunt verwikkeld zijn in een conflict, dat teveel van je vraagt of je loopt vast in je leven en verliest zingeving of hebt last van stress. Je raakt het contact met wie je bent kwijt. Soms lijk je vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Dat kan op je werk gebeuren en/of in je persoonlijk leven. Jouw bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. De levensstroom stagneert en dit kan zich uiten in diverse klachten of levensproblematieken.

In deze situaties kan je begeleiding nodig hebben van iemand, die met jou mee wil onderzoeken wat er speelt, wat op je hart ligt en wat je op bewust en onbewust niveau belemmert en met je meekijkt om alternatieven te creëren.

Voorbeelden van vragen

 • Identiteitsvragen
 • Levensvragen en zingevingsvragen
 • Stress
 • Burn-out
 • Faalangst
 • Burn-out
 • Sociale isolatie
 • Omgaan met angst
 • Omgaan met woede en weerstand
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsmoeilijkheden
 • Conflicten
 • Traumaverwerking
 • Rouw en verlies
 • Scheiding
 • Pestverleden
 • Loopbaanvragen
 • Scheiding
 • Re-integratie in je leven na burn-out of rouw

Zoektocht naar persoonlijke groei en zelfontplooiing

Uitgangspunten

Ons bestaan is diep verweven met de mensen en systemen waar we deel van uit maken. Het leven is groter dan wij. Soms ervaren we ons lot als oneerlijk of zwaar, maar de vraag is steeds welk antwoord wij op het lot geven.

In onze gebonden patronen aan onze systemen van herkomst zijn we vaak blind voor een nieuwe beweging, die ons meer bij onze eigenheid en verbondenheid brengt. 

In relatie met belangrijke anderen hebben we kwetsingen opgelopen. De manier waarop we daarmee om zijn gegaan, toont zich in onze persoonlijkheid. Die hebben we mede gevormd door aanpassing, erbij willen horen of niet ten onder willen gaan. Overlevingsmechanismen dienen om de pijnlijke ervaringen niet te voelen en te vermijden, dat ze zich herhalen. Dit alles toont zich in onze overtuigingen over onszelf, de ander, de wereld om ons heen.

Vaak is dit patroon te herleiden tot onze hechtingspatronen, waar onze ouders ons hebben voorgeleefd hoe met het leven om te gaan. In die gebonden patronen hebben we als kind in onze identiteit gedrag, gevoel en betekenis aangeleerd, die ons nu kunnen belemmeren. In onze wonden ligt contact met onze eigen trilling verborgen.


Als we die kunnen nemen, kunnen we in therapie onderzoeken we hoe we ooit zijn omgegaan met pijn en kwetsing, waar heb je die vastgezet, wat zijn jouw patronen geworden. Het vraagt opnieuw vastpakken en weer loslaten. In de loop van het leven hebben we veel kwaliteiten ontwikkeld. Er zijn huidige hulpbronnen, die ons dienen te groeien tot wie we in essentie zijn of waar we in onze autonomie voor willen staan. 

Intake

In het intakegesprek gaan we in op wat je eigenlijke vraag is, wat is je behoefte, die onder dit probleem of deze klacht ligt. Ik verken met jou de grotere ruimte rondom jou en je vraag. We kijken naar je geschiedenis en de systemen, waar je deel van uit maakt. We onderzoeken waar je patronen liggen, die je terughouden of beperken èn waar je contact hebt met de beweging naar heling. We spreken samen af wat de doelen zijn en waar de stappen over gaan, die in dit proces aan de orde zijn. 

 

Proces

De ontmoeting is in het proces van wezenlijk belang. Vanuit een professioneel perspectief betekent dit, dat ik mij op een diep niveau verbind met je vragen, jouw weg en vanuit die houding met je werk. Persoonlijk betekent het, dat ik contact heb gemaakt met mijn eigen leerweg en mijn eigen taak.
Voor ontmoeten is bereidheid nodig contact met jezelf te maken en zo nodig kwetsbaarheid onder ogen te zien. Dat kan twijfel, schaamte en schuld oproepen. Soms vraagt dat moed. Ik nodig je uit om de reis naar binnen te maken en naar buiten te brengen en om datgeen wat je buiten ontmoet binnen te laten komen. Leren doen we in voortdurende wisselwerking tussen binnen en buiten. Dus ook in contact met elkaar.

Verandering vraagt perspectiefwisseling
Je kunt anders leren kijken naar de betekenis van waarden en overtuigingen, die je gedrag aansturen en de dynamieken leren kennen van waaruit deze voortkomen. Ben je zelf wel, die je denkt te zijn of ben je eigenlijk anders? Vaak leven we vanuit enge aannames over onszelf, die onze potentie insnoeren.
Belangrijk perspectief op identiteitsniveau is eigenheid en essentie.
Onderscheid kunnen maken tussen jezelf en je patronen geeft een mogelijkheid tot innerlijke besluiten om het leven op jouw manier te leven.

Wie leeft groeit

Het therapieproces gaat zowel over verwerken als over groei. Het leven is onze leermeester. We groeien door ervaringen te verwerken en die te transformeren in persoonlijke ontwikkeling.
Ik nodig je uit om jezelf en je relaties, je problemen en ervaringen als een onderzoeksveld te zien, waar levensmoeilijkheden onvermijdelijk zijn, maar je ze kunt ontmoeten omdat ze in het grotere geheel je verder brengen op je levensweg.

 

Werkwijze

Ik streef naar duurzame veranderingsprocessen en diepgaand werk op identiteitsniveau.
Mijn werkwijze is integratief en ervaringsgericht, zodat denken, voelen, lichaam, gedrag, inzicht en context met elkaar in verbinding zijn. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij jou.


In ieder geval gaan we altijd een dialoog aan, meestal maken we een genogram van je systeem van herkomst. Soms doen we oefeningen, systemisch werk, een opstelling, EMDR, visualisaties, trauma- of lichaamswerk.
Symptomen en klachten zijn betekenisvolle signalen van dieperliggende processen en dynamieken. Je bent daarom welkom met alles wat je meebrengt.

Ik geef regelmatig opdrachten mee. Door wat we voelen en begrijpen om te zetten naar doen, brengen we onze inzichten op handelingsniveau en doen we nieuwe ervaringen op. Het pad vormt zich door het te lopen.

 

Tijd

Ik werk meestal anderhalf uur af met oplopende tijd tussen de sessies in. Indien een uur beter is, kan dat ook afgesproken worden. Soms zijn 5 tot 10 sessies voldoende, in andere gevallen gaan we een langdurig proces aan. Ook dan zijn er steeds momenten om stil te staan bij het proces voor we besluiten naar een volgende fase te gaan. Soms is een tijdje rust nodig. 

Omgaan met Trauma

 

Wat is trauma

In het leven kunnen zeer schokkende of overweldigende gebeurtenissen plaatsvinden, die we op dat moment niet kunnen verwerken. Of die ervaring een blijvend trauma voor iemand wordt, heeft te maken met allerlei individuele factoren op het moment van de gebeurtenissen Los van de lichamelijke reactie op een trauma is de manier waarop onze omgeving reageert bij een traumatische gebeurtenis van groot belang. Ook individuele (on)mogelijkheden: voor kinderen kunnen ervaringen traumatisch zijn, die dat voor volwassenen niet zijn. Mensen met een stevige bedding kunnen meer verdragen dan mensen, die al veel hebben meegemaakt in hun leven of onveilig gehecht zijn.

... het beleven van een vitale discrepantie tussen de bedreigende factoren in
een situatie enerzijds en de individuele mogelijkheden deze factoren te kunnen
verwerken anderzijds, die met gevoelens van hulpeloosheid en bescherming loze
overgave samengaat en zo een langdurige ontwrichting van het begrip van
zichzelf en de wereld bewerkstelligt.

G.Fischer en P.Riedesser, leerboek voor Psychotraumatologie 1999

Wat is het effect

Een trauma verbrijzelt iemands veilige aannames over de wereld om zich heen. Een van de nadeligste gevolgen is innerlijke fragmentatie en emotionele splitsing tussen lijf en hoofd, emoties en handelingen, aan- en afwezigheid. Dit is geen proces ‘tussen de oren’, maar diep geworteld in onze overlevingsmechanismes en gestuurd vanuit het Centrale Zenuwstelsel.
Emoties, die te overweldigend zijn om te kunnen verwerken worden afgesplitst van het gevoel en als het ware in bevroren en gefragmenteerde toestand opgeslagen op een afgesloten plek. Het is alsof er kortsluiting optreedt.

De energie die vrijkomt bij het ervaren van een traumatische gebeurtenis, zoals woede en angst wordt in het lichaam vastgehouden, omdat het tonen ervan de situatie zou verergeren. Ook bijv. psychische of lichamelijke verwaarlozing of mishandeling kunnen tot trauma leiden. Of als er een vroeg overleden ouder was of een ouder, die psychisch onvoorspelbaar in gedrag was.

Het lichaam- en zielsgeheugen bewaren herinneringen aan het trauma . Spanning, woede, angst en verdriet worden als verborgen ladingen in het lichaam opgeslagen en hoe langer de traumagevoelens worden weggedrukt, hoe vaster de beschermende structuren eromheen lijken te worden. Door externe triggers kunnen emoties en lichaamsreacties echter makkelijk wakker worden geroepen.

Op termijn geeft dit posttraumatische stress symptomen op gebied van lichaam, gedrag, emoties en psyche, die effect hebben op onze waarnemingen, welzijn en relaties.

Onderzoek wijst uit, dat gevoeligheid voor traumatische ervaringen veel te maken heeft met de hechting in de eerste levensjaren. Als er een veilige hechting was, blijken mensen beter bestand om een ernstige of levensbedreigende gebeurtenis later in hun leven te verwerken. 

Systemische achtergrond

Indien er sprake is van trauma gerelateerde problematiek bij cliënten spelen vaak ook andere dynamieken daar doorheen een rol. Als ouders de eigen trauma’s niet hebben verwerkt, is de kans groot, dat kinderen door de emotionele splitsing en de symptomen van hun ouders worden getraumatiseerd in het hechten. Zo kunnen de gevolgen van trauma’s door generaties heen worden doorgegeven. 

In de noodzaak tot hechting betrekken kinderen de traumagevoelens en –reacties van de ouders op zichzelf en ontwikkelen in hun persoonlijkheid manieren om daarmee om te gaan. Dat heeft gevolgen voor hun identiteit, eigenwaarde, overtuigingen over zichzelf en autonomie.

De systemische principes van ordening, balans tussen geven en nemen en ieders een plek in het systeem raken verstoord.
We herkennen we dit als er niet genomen rouw is, de uitreiking is verstoord, iemand de trek naar de dood ervaart, verstrikking in de dynamiek dader en slachtoffer.

Onverwerkt trauma heeft grote impact op het vertrouwen in mensen , het ervaren van veiligheid en het kunnen aannemen van steun en geborgenheid en intimiteit. Het beïnvloedt de kwaliteit van belangrijke relaties: met partners, kinderen, collega’s, vrienden

Verwerking

Klachten kunnen pas verdwijnen als de oorzaak is begrepen en de eigen traumagevoelens verwerkt zijn.

Kernwoorden in traumaverwerking zijn: rust, verdieping, vertraging, respect, belichaming en vertrouwen.
We kijken in traumaverwerking naar alle gebieden: fragmentatie, emoties, overtuigingen, identiteit, lichaam, hechting en de trauma’s van het systeem.

Hoe heb je overleefd. Welke maskers heb je gevormd. Kun je de innerlijke splitsing herkennen en het ‘normaal’ functionerende overlevingsdeel, de weggedrukte traumadelen en de gezonde delen van elkaar onderscheiden. Hoe kun je vanuit een volwassen bewustzijn het trauma onder ogen zien? Symptomen zijn de wegwijzer naar de stagnatie en het gewonde zelf en uiten zich door het lichaam. Als je ze bestrijdt, wis je een spoor uit. Trauma energie kan dan weer zich uiten via een ander symptoom.

Heling vindt plaats in het hier en nu

Ontdooien, kalmeren, pijn onder ogen zien, zorg en verantwoordelijkheid dragen voor jezelf vanuit hartenergie, lichaamsbewustzijn ontwikkelen. Helende bewegingen en acties, die tot integratie van alle gevoelens leiden.
Systemische beweging kan zijn: aannemen van de grotere orde der dingen, de geschiedenis en keuzen van onze ouders onder ogen zien. De onmogelijkheid dingen achteraf op te lossen aanvaarden, maar de eigen helende beweging maken. Dat roept plekbesef. Vaak komt er rouw en verdriet over dat wat niet is geweest of wat ons heeft beschadigd.

Dit werk kan het beste plaatsvinden als er stabiliteit, steun en holding voor je is. Opnieuw hechten helpt.
Soms is ook werken aan een sociaal draagvlak nodig.

Tijd

Bij voorkeur spreken we sessies van anderhalf uur af. De tijd tussen de sessies in is belangrijke verwerkingstijd.
Samen spreken we tijdspanne en duur af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven met verlies en rouw

 

Het leven geeft ons onvermijdelijk verliezen en tegenslagen op ons pad. We kunnen dierbaren verliezen door dood of scheiding Maar ook verlies van land, gezondheid, idealen, werk of toekomstperspectief kan grote impact hebben op ons welbevinden.
Onder rouw wordt verstaan het geheel van reacties dat optreedt na het verlies van iets of iemand waarmee een betekenisvolle band bestond. Soms vraagt het om het dagelijks leven geheel opnieuw te structureren.​

Rouwen hoort bij het leven en is noodzakelijk. Ieder doet dat op een eigen manier. De wijze waarop mensen rouwen heeft ook te maken met hoe mensen eerder met verliezen in hun leven zijn omgegaan. Niet verwerkte verliezen worden door nieuwe verliezen weer opengebroken.​

Soms lijken verliezen zwaar en onoverkomelijk en kampen we met verdriet en eenzaamheid, woede, angst, verzet en verlies van betekenis. Soms zijn er traumatische ervaringen verbonden met het verlies en willen we daar liever van weg, waardoor de rouw stagneert. Of gaan de kinderen voor de overgebleven ouder zorgen en nemen hun eigen verlies niet.

Rouwen kan totale desintegratie betekenen voor de betrokkene(n), waar we op dat moment denken nooit meer doorheen te kunnen komen.
Niet genomen rouw, miskenning en onthechting leiden op langere termijn tot problemen op allerlei levensgebieden. Als het rouwproces stagneert is het van belang professionele hulp te zoeken

Rouwen vraagt de eigen emoties toe te laten en te verwerken. Daarbij hebben mensen elkaar nodig, zodat ze zich gesteund voelen en gerespecteerd en gevoelens met elkaar kunnen delen. Soms hebben mensen hulp bij verliesverwerking nodig om het verdriet toe te laten, erbij stil te staan, te delen, de zin ervan te vattten. Leven met Rouw dient ertoe, dat mensen weer in contact komen met hun hart, gevoelens van liefde toe kunnen laten, zich opnieuw kunnen hechten en verbindingen aangaan en weer zingeving in hun leven gaan ervaren. Het verlies een plek geven in hun leven en in hun toekomst. ​

Ontmoetingsgroep

 

Doel

In de ontmoetingsgroep onderzoeken we persoonlijke thema’s die steeds terugkomen en ontwikkeling in de weg staan. Persoonlijke ontplooiing staat hierbij centraal.​

Werkwijze

In tien bijeenkomsten gaan we met een vaste groep op zoek naar persoonlijke verdieping. Soms vraagt het individuele proces een periode van ontmoeting en delen. Een groep geeft elkaar veel informatie en verbinding rondom de gezamenlijke thema’s.

Er op deze manier mogelijkheid tot integratie van het persoonlijke in het gemeenschappelijke. 

We werken met eigen inbreng van de deelnemers. Dat plaatsen we vervolgens in een groter kader. We putten daarbij onder andere uit bronnen van systemisch werk, TA, NLP en het oplossingsgericht werken.


In de tien bijeenkomsten draait het om doen, het samen aangaan van dit proces. Daarin zal theorie voorbij komen om inzicht te geven, doen we oefeningen, zoeken we de dialoog op en zijn er ook huiswerkopdrachten. ​

Voor wie?

Mannen en vrouwen, die al een tijdje aan hun eigen ontwikkeling werken en een volgende stap willen zetten. Meestal betreft dat mensen, die al een traject hebben afgelegd bij mij of bij een andere begeleider. Aanname na intakegesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 Harder & Verder, hart voor Perspectief

 

gallery/harder kaart kant1
gallery/ying en yang afbeelding

InnerKonnect = IK in werkelijke Verbinding & Integratie

gallery/2018-12-30 15.13.45
gallery/foto balon rh